Service Feasibility study

Service Feasibility study

 วิเคราะห์ และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนการซื้อ-ขายที่ดิน และทิศทางการใช้งานที่ดิน