Sale

Sale

สร้างทีมขาย รวม Product Knowledge และ จัดทำเอกสารงานขาย สัญญา รายละเอียดวัสดุโครงการ
ตลอดจนการติดตามการชำระเงินของลูกค้า จนรับโอนให้เป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งส่งรายงานความคืบหน้าการขายแก่เจ้าของโครงการ