Land Acquisition Specialist

Land Acquisition Specialist

วิเคราะห์ รวมทั้ง การประเมิน จัดสรร และเจรจาต่อรองราคา ตรวจสอบที่ดินเป้าหมาย
และเอกสารสิทธิต่างๆ สำหรับลูกค้า ทั้งการ เช่า , ซื้อ เพื่อพัฒนาโครงการ ให้เหมาะสมสอดคล้อง ทั้ง ทำเล
และ ราคา รวมทั้ง มีส่วนร่วมในการประสานงานแก้ไขปัญหาหน้างานรวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการและประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องจนถึง วันโอนกรรมสิทธิ์ให้สมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีประสบการณ์งานติดต่อในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ทราบถึงคู่แข่งของตลาดก่อนลงทุน
เพื่อให้เจ้าของโครงการได้รับในสิ่งที่คุ้มค่า และ ดีที่สุดจาก W24